[an error occurred while processing this directive] Det Politiske Parti

Ideologisk manifest

Folkets parti

Det Politiske Parti er grunnlagt for å redefinere demokratiet og endevende det politiske landskapet slik vi kjenner det i dag. DPP har kun én grunntanke, og den er at vi skal ha en positiv grunnholdning til individet og sette dette i sentrum slik at individ og samfunn går hånd i hånd på lokalt, nasjonalt og internasjonalt plan. Dette skal vi gjøre ved å være folkets talerør direkte inn på tinget.

DPP har ingen tradisjonell politisk grunntanke utover dette, og drar ikke rundt på gammel historie og politisk slagg. Hva folkets representanter i DPP personlig måtte mene i enhver sak er totalt uinteressant, vi skal kun formidle det norske folks ønsker og behov i en travel hverdag. Derfor kan det heller ikke oppstå interessekonflikter innad i partiet.

Det demokratiske partiet

DPP mener at det er totalt meningsløst at folket kun skal kunne påvirke nasjonens politikk og retning ved stortingsvalget hvert fjerde år, og ikke skal kunne være delaktige i den totale styring og beslutningsprosess til enhver tid. Dette skal DPP gjøre noe med. Vi skal som nevnt være folkets representanter på stortinget på en helt ny måte. På den eneste riktige måten, slik vi ser det. Ved å ha åpen telefonlinje og forslagskasse på websidene våre skal folket hele tiden være med på å definere DPPs politikk. Enhver sak eller hendelse velgerne er opptatt av kan de kontakte oss med, og vi skal søke å konfrontere de styrende organer med dette så raskt det lar seg gjøre. Og det er raskt. Det kan være tilfeller hvor man om kvelden kontakter oss med en fornuftig tanke eller en hjertesak man brenner for, og allerede neste morgen står DPPs representanter for folket og fremmer denne saken i stortingets spørretime og stiller statsrådene til veggs, og vi gir oss ikke før vi får klare svar og løfter om bedring. Det blir også i endel saker mulig for velgerne å stemme på nettsidene våre, og prosenten for eller imot skal derved legge klare føringer for hva som blir DPPs standpunkt i denne konkrete sak. Dette vil hovedsaklig være saker av nasjonal eller internasjonal interesse, og saker som totalt sett skal gavne ethvert individ og samfunnet vi lever i.

Paraplyen

Vi har bevisst valgt paraplyen som vårt symbol. For det første symboliserer den vårt overordnede mål; å verne enkeltindividets interesser og levekår på individet og samfunnets samordnede premisser. Men paraplyen er også et symbol i politisk sammenheng, den forestiller DPP som en overbygning over det allerede eksisterende politiske landskap. Vår evne til å stemme fra sak til sak helt upåvirket av tungvinte ideologiske føringer, slik de andre partiene sliter med, denne evnen vil totalt sett danne helheten i vår, det vil si folkets, politikk.

Mindretallet blir hørt

Vi representerer alle som bor i Norge, og gjennom DPP blir også mindretallet til enhver tid hørt og tilgodesett. Dette blir gjort på følgende måte: Har vi en avstemning på websidene som ender opp med resultatet 60% for og 40% mot, ja så kjemper vi 60% for en sak og 40% mot. Med andre ord litt mer for enn mot. På denne måten er også de som kommer i mindretall med på å definere vår felles holdning i mange viktige saker. Og ender en avstemning med 90% for en sak, ja så tar vi det som et klart tegn på at folket ønsker at vi skal kjempe bortimot hva vi makter for denne saken.

Og ikke minst: Der andre partier kun kjemper sine egne velgeres sak og bare tar vare på interessene til dem som har stemt på partiet, der er vi til for alle. Har du ikke stemt på oss så gjør ikke vi noen forskjell av den grunn. Du kan likefullt være med på avstemninger eller legge inn forslag til saker vi skal fremme, og vi gjør det upåvirket av din holdning under stortingsvalget. For oss er alle like mye verdt.

Ekspertise

I motsetning til dagens politikere så har ikke vi i DPP noen prestisje på å forsøke å gi et inntrykk av at vi er eksperter på ethvert område. Vi har ikke større innsikt i de fleste temaer enn den gjengse mann og kvinne, derfor ser vi også behovet for å knytte til oss ekspertise på mange områder. På alle områder i samfunnet finnes det mange velutdannede mennesker som kan gi klare løsninger og svar på intrikate saker og spørsmål. Derfor vil for eksempel statsbudsjettet bli lagt ut på anbud.

Veletablerte og respekterte revisjons- og regnskapsfirmaer vil kjempe seg i mellom for å få tilslaget på utarbeidelsen av et statsbudsjett. Og det firmaet som leverer forslag på det billigste og beste budsjettet, og som samtidig ivaretar individet og samfunnets interesser på den beste måten, ja de får selvsagt tilslaget. Og kommer det så for en dag at budsjettet sprekker eller på annen måte viser seg å være lite tilfredstillende, så klager vi selvsagt til leverandøren og forlanger å få dekket folkets ekstra kostnader. Enklere og mere selvfølgelig kan det neppe bli.

Dagens Politikere

Å si at dagens etablerte politikerstand har fjernet seg fra folket er feil. Feil fordi de aldri har vært en del av folket. Alle som tenker tilbake til skoletiden vet jo at de menneskene som begynte med politikk i ung alder og søkte tilhørighet i en politisk ungdomsorganisasjon, de gjorde det, med få unntak, fordi de var sosiale utskudd. Mennesker som følte seg utilpass på den sosiale arena og hadde problemer med å omgås mennesker. Hvor mange kan se tilbake på en elevrådsformann som man følte seg dus med på det sosiale eller emosjonelle plan. Veldig få, skulle vi mene.

DPPs representanter, derimot, kommer fra den motsatte siden. Vi er ingenlunde overmennesker, men helt vanlige folk som liker å omgås andre og som trives på den sosiale scene. Derfor er vi bedre rustet til å tale de store massenes sak. Vi har til enhver tid kontakt med grasrota fordi vi er en del av den. Vi kommer fra folket og vil fortsette å være blant folket. For å si det enkelt så skal vi bare stikke oppom stortinget en tur for å tale folkets sak, før vi går ut igjen og spør folket hva de ønsker neste gang. Det er det som er politikerens oppgave. Og det er det som er demokrati.

Politikernes arroganse

Vi forventer ikke å bli tatt på alvor. Til det er det selvsagt alt for mye arroganse etablert i ryggmargen på de politikerne som sitter i stortingssalen og rundt omkring i de lokale avdelingene i dag. Men vi tror folket forstår vår tanke bedre enn de nåværende styrende organer.

Det er ditt valg

Det er bare en metode som kan tas i bruk for å få de etablerte politikerne til å innse at en helt ny form for demokrati er i emning, og det er å la Det Politiske Parti få representanter inn på stortinget for å tale folkets sak. Det er nå engang slik at det er folket som skal bestemme i dette landet her. Og der ligger vår alles mulighet til å få gjennomført det folkestyret vi ønsker oss. Vi har lagt grunnlaget for en ny politisk hverdag, en hverdag folk flest vil få merke at de har en mye større grad av medbestemmelsesrett i. Vi har sagt A. Nå kan DU si B.

Det Politiske Parti
Resten er opp til DEG

Politikk
Partiprogram
Ideologisk manifest